Przejdź do strony z wysokim kontrastem
Wymagany jest Adobe Flash Player
Dziś jest: Środa 25 maja 2022, imieniny: Urbana i Grzegorza

Obsługa techniczna
ALFA TV

Zarządzenie Nr 3.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 stycznia 2022 roku.

2022-01-18 09:17:31

Zarządzenie Nr 3.2022

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 17 stycznia 2022 roku

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz uchwały Nr XXXII/231/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 16 grudnia 2021 r. zarządzam, co następuje:

 

§ 1.1 Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań z zakresu obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

- przygotowanie zawodników klubów i stowarzyszeń do rywalizacji sportowej, w tym do udziału            

   w organizowanych przez związki sportowe rozgrywkach ligowych i turniejach.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2 Ogłoszenie o konkursie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

 1. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kozielicach.
 2. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kozielicach.
 3. Na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kozielicach.

 

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 3.2022

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 17 stycznia 2022 r.

 

              Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243,1535, 2490)

 

Wójt Gminy Kozielice

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

w 2022 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące

działalność pożytku publicznego

 

 1. Zakres i rodzaj zadania.

 

Obszar wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dziedzinach:

- przygotowanie zawodników klubów i stowarzyszeń do rywalizacji sportowej, w tym do udziału

  w organizowanych przez związki sportowe rozgrywkach ligowych i turniejach.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadań będących przedmiotem konkursu przeznacza się kwotę 30.000,00 zł. (trzydzieści tysięcy zł.).

 

 1. Zasady przyznawania dotacji.
 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243,1535, 2490).
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Kozielice lub na rzecz jej mieszkańców.
 3. Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                 i Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r poz. 2057).
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 5. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Kozielice, a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

 

 

 1. Terminy i warunki realizacji zadania

Przewidywany termin realizacji zadania: do 31.12.2022 r. – dokładne określenie terminu realizacji poszczególnych zadań nastąpi w umowie o udzieleniu dotacji.

 

Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

 

 1. Termin składania ofert
 1. Oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kozielicach lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Kozielicach, Kozielice 73, 74-204 Kozielice             w terminie do dnia 08.02.2022 r. do godz. 15.00.
 2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie (niezależnie od daty stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
 3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
  • pełną nazwę oferenta i jego adres oraz
  • tytuł zadania.
 1. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy             i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod uwagę.
 2. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:
  • formularz oferty należy opracować w języku polskim,
  • nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty,
  • oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”).
 1. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Formularz oferty dostępny jest w  Urzędzie Gminy w Kozielicach, pok. Nr 5 lub na stronie internetowej pod adresem www.bip.kozielice.pl w zakładce Organizacje pozarządowe.
 3. Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Mirosław Rabiega – Urząd Gminy         w Kozielicach tel. 915611137

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
 1. Wójt Gminy Kozielice powoła Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10.02.2021 roku.
 3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:
 1. ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta, w szczególności:
 • liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu,
 • doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach,
 • możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach.
 1. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym:

- wysokość środków własnych,

- wysokość środków pochodzących z innych źródeł,

 1. zgodność oferty z celami konkursu,
 2. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 1. Wyboru oferty dokonuje Wójt Gminy Kozielice w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 2. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 3. Wyniki konkursu.

 Wykaz podmiotów wraz z nazwą zadania publicznego i wysokością przyznanych środków zostaną zamieszczone:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy w Urzędzie Gminy w Kozielicach,
  • na stronie internetowej pod adresem: www.kozielice.pl

            O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia